Normes

Amb la pretensió de poder atendre i simplificar al màxim les formalitats per participar a la FIRA DE L’ARROP la nostra entitat ha aprovat unes normes de participació. Aquestes normes cal llegir-les i acceptar-les.
El procés de inscripció no podrà ser efectiu sense l’acceptació de les normes.

 (I): Molt important:

No s’acceptaran inscripcions que no estiguin fetes a través d’aquesta web.

La documentació sol·licitada és imprescindible que ens la feu arribar o bé per correu electrònic (fira@daltlavila.cat).

 (II): Documentació:

És imprescindible que ens feu arribar la següent documentació:

– Còpia del DNI del titular de la parada

– Còpia del rebut vigent de l’assegurança de responsabilitat civil. (Només la còpia del rebut, la pòlissa no és necessària).

– Pels venedors d’artesania ens cal la còpia del document acreditatiu d’Artesà. (No és obligatori però si convenient).

-Els venedors de productes alimentaris és obligatori que ens facin arribar el document acreditatiu i vigent de “Manipulador d’Aliments“.

 (III): Dades Personals –

La vostra identificació en la base de dades de la Fira està indexada pels vostres noms, cognoms, i adreça de Mail. Qualsevol alteració d’aquestes dades que no sigui acordada per l’organització donarà pas a l’anul·lació del vostre registre en l’esmentada base de dades. Els titulars de les parades no poden en cap cas passar el seu lloc a altres persones sense l’acord i vis i plau de l’organització. Els llocs de les parades no són, per tan transferibles. La cessió de l’espai d’una parada, a altres participants sense el coneixement i validació dels organitzadors, serà motiu de baixa en la nostra base de dades, quedant el lloc vacant per l’any vinent. En el cas de voler canviar l’adreça del vostre Mail, adreça postal, Telèfon, etc. Serà necessari que ens envieu un Mail esmentant i argumentant els canvis proposats .

(IV): Pagament –

El sistema de pagament serà per transferència bancaria al compte corrent de l’AVV de DALT LA VILA

No seran admesos altres sistemes de pagament. El preu denguany serà de 25 eur. metre lineal. Al fer la transferència cal obligatòriament esmentar el nom del titular de la parada i numero de parada que tenen assignat, (en el cas que no sigui així no podem reconèixer quin firaire és, i no podrem donar per vàlida la seva inscripció i el seu lloc quedarà vacant.) Els pagaments han d’estar complimentats obligatòriament abans del 30 d’abril).

(V) Espai de la Fira –

L’organització es reserva el dret de distribuir els llocs segons els criteris que donin un millor funcionament a la Fira. S’exposaran els productes típics de la Fira, la organització es reserva el dret de retirar de la venda els productes que no estiguin esmentats en la descripció descrita en el registre de dades de cada participant. No hi haurà presa de corrent elèctrica ,aquells que en necessiten s’hauran de proveir ells mateixos del material necessari, sempre amb la aprovació de la organització.  No serà permesa l’entrada de vehicles dins del recinte de la Fira a partir de las 9,00 h. del dia de la FIRA .Al finalitzar la fira no esta permès entrar al recinte amb el vehicle fins que la organització autoritzi el desmotatge de las parades . L’organització de la Fira de l’Arrop no pot en cap cas desatendre l’aplicació de les normatives municipals de mobilitat i via pública, per tant els firaires queden obligats a atendre les indicacions que els facin els responsables de l’organització, amb la finalitat del compliment de les normes municipals .

(VI) Contactes –

Tota relació entre firaires i organitzadors serà feta mitjançant via correu electrònic .
                          MAIL    fira@daltlavila.cat 

 (VII) Final –

El no compliment d’aquesta normativa serà motiu de baixa en la nostra base de dades, i com a conseqüència d’això el qui incompleixi les normes no serà convidat a participar a la Fira del proper any. Us demanem també que el dia de la Fira atengueu correctament les instruccions dels nostres col·laboradors, i evitar al màxim destorbs innecessaris que puguin perjudicar el muntatge i desmuntatge de les parades . Us demanem ser curosos en recollir els envasos, papers, plàstics, cartrons, etc al finalitzar la fira, en cas contrari la nostra entitat serà la responsable econòmica dels costos de la neteja, i no tindríem més remei que traspassar-vos aquest cost al següent any.

 

3_anterior